تصویر

تاریخچه

مجموعه  خانوادگی “های فود!“ در گندمزارهای طلایی دشت عباس خوزستان متولد شد و با تبدیل گندم به آرد از کارخانه های اهواز، همدان و البرز گذشت تا نان “های فود!“ مهمان سفره های شما شود.

های فود! با تولید نان لواش، جایگاه پربرکت نان در فرهنگ ایرانی را ارج نهاده و با الهام از هنر بومی نانوایی و استفاده از مدرن ترین ماشین آلات روز دنیا، نانی مطابق سنت و مناسب ذائقه ایرانی ارائه کرده است.

 
 

تاریخچه