تصویر

نظرسنجی

  • * نام و نام خانوادگی:
  • * آدرس پست الکترونیک:
  • نظر شما در رابطه با میزان نمک در نان "های! فود"
  • نظر شما در مورد برشتگی نان
  • نظر شما در مورد رنگ نان سفید؟
    توضیحات
  • آیا تاکنون از نان لواش "های! فود" استفاده کرده اید؟
  • * کد امنیتی: